Dimittend fra Master i Fremmedsprogspædagogik, 2008:
Pia Zinn Ohrt

Jeg hedder Pia Zinn Ohrt, er gymnasielærer og ansat på Frederiksberg Gymnasium, hvor jeg underviser i italiensk (hovedfag) og dansk (bifag). I perioden 2005 - 2008 fulgte jeg den nye kompetencegivende uddannelse på CBS til Master i fremmedsprogspædagogik, som jeg blev færdig med sommeren 2008.

Hvorfor Masteruddannelse i Fremmedsprogspædagogik?

Jeg valgte at tage denne masteruddannelse, fordi jeg altid har brændt for fremmedsprogspædagogik, men indtil 2005 ikke havde fundet en uddannelse, hvor jeg kunne kombinere min mangeårige erfaring som sproglærer med teoretisk viden om netop det at undervise i sprog. Det fandt jeg her. Uddannelsen satte fokus på, hvordan man lærer et sprog, og hvordan man underviser i det og er baseret på den nyeste forskning inden for fremmedsprogspædagogik. Det var en personlig udfordring, som jeg håbede ville udvikle mig som lærer og give mig en indsigt i samspillet mellem teori og sprogpædagogisk praksis og i udvikling af nye undervisningsmetoder inden for fremmedsprog. Og jeg blev ikke skuffet. Uddannelsen levede i høj grad op til mine forventninger.

Udbytte 

Personlig udvikling

Masteruddannelsen har givet mig en øget teoretisk viden om det at lære fremmedsprog og det at undervise i det. Det faktum, at man bliver tvunget til også at se indlæringen fra sprogindlærerens side medfører, at man som underviser gør sig nogle nye og nyttige overvejelser over, hvordan man bedst kan tilrettelægge sin egen undervisning for at imødekomme flest mulige elevers - ofte meget forskellige - behov. Det har været spændende og givet fornyet inspiration at forene den nye teoretiske viden med refleksioner over egen praksis. 

Udvidet indsigt i læreplan og undervisningsvejledning

Et af modulerne har handlet om undervisningstilrettelæggelse og - udførelse og tog udgangspunkt i vores egne læreplaner. Dette har givet en spændende, dybdegående indsigt i, hvilke faglige mål, kompetencer og sprogtilegnelsessyn, som ligger bag ens egen læreplan og har dannet et godt og nyttigt fundament for at sammenligne læreplanen med den tilhørende undervisningsvejledning.

Nye kompetencer

Masteruddannelsen har givet mig kompetence til at udvikle undervisningsmateriale inden for italiensk. Jeg føler mig mere sikker i at kunne analysere eksisterende materialer og vurdere dem i henhold til bagvedliggende teorier samt i relation til de pædagogiske metoder, som materialerne lægger op til. Dette har givet mig et godt udgangspunkt til selv at udvikle materialer, hvor jeg kan bruge den indsigt jeg har fået i samspillet mellem teori og sprogpædagogisk praksis til at udarbejde forløb, hvor jeg forsøger at inddrage flere aspekter af undervisningen.

Muligheder efter masteruddannelsen

Udviklingsarbejde inden for romanske sprog

Via min masteruddannelse er jeg kommet med i et landsdækkende udviklingsarbejde sammen med fransk og spansk, hvis formål er at udvikle kompetencegivende kurser til sprogundervisere på ungdomsuddannelserne. Det er oplagt at samarbejde på tværs af sprogene om emner, der er fælles for f.eks. de romanske sprog, og dette udviklingsarbejde er et oplagt område at samarbejde på.

Brobygning

Masteruddannelsen er tilrettelagt som en tværsproglig uddannelse, der henvender sig til kandidater med forskellige sprog og på forskellige uddannelsesinstitutioner. Dette har skabt gode rammer for et fint samarbejde til andre uddannelsesinstitutioner og har givet mig lejlighed til at afholde kurser for andre skoleformer end min egen (f.eks. folkeskolen) om fælles emner som lytteforståelse, ordindlæring, skriftlighed og mundtlighed. 

Sprognetværk

Jeg er som en selvfølge gået med i sprognetværket "Ja til sprog", som blev lanceret i begyndelsen af juni 2009 i et forsøg på at gøre oprør mod sprogdøden i Danmark, og håber at jeg kan være med til at fremme sprogenes stilling i Danmark. 

Ministerielle opgaver

I forbindelse med gymnasiereformen indførelse skal der foretages visse ændringer i de fleste læreplaner, hvor en generel indsigt i såvel læreplaner som tilegnelsessyn kan være et nyttigt bidrag i revideringen. Jeg ser her en mulighed for et eventuelt samarbejde.

Censoropgaver

I mange tilfælde skal pædagogikumskandidater have en supplerende eksamen i forbindelse med deres uddannelsesstilling på en af ungdomsuddannelserne. Denne eksamen kan være relateret til den pågældendes undervisning og skal vise, hvordan kandidaten tilrettelægger, udfører og evaluerer et forløb. Jeg ser her en oplagt og interessant mulighed for et samarbejde med universitetet ligesom censoropgaver af fagdidaktisk karakter kunne være oplagt.

Anbefaling

Hvis du brænder for sprogundervisning og ønsker at få ny inspiration til hvordan du selv kan udvikle og variere din undervisning, så er en master i fremmedsprogspædagogik helt sikkert også noget for dig.